استونی بهشت استارتاپ

استونی به عنوان کشوری تمام دیجیتال شرایط بسیار خوبی را برای استارتاپ فراهم کرده. از جمله این شرایط میتوان به صدور ویزا برای تمامی اعضای تیم، صدور اقامت و پشتیبانی فنی، مدیریتی و مالی و بسیاری برنامه های حمایتی دیگر اشاره کرد.

بالاترین نسبت استارتاپ به جمعیت

امتیازات اقامتی بسیار عالی

پشتیبانی فنی و مالی از طرح و ایده